Engelli memur olma şartları

Devletimiz bünyesinde yapılmış olan sınavlarla ve gereken bildirilerle engelli ülkede yaşayan kişiler da memur olma hakkına sahip ola...

Devletimiz bünyesinde yapılmış olan sınavlarla ve gereken bildirilerle engelli ülkede yaşayan kişiler da memur olma hakkına sahip olabilmektedirler. Bunu yapmak için KPSS'ye benzer sınava girmeleri ve bu sınava girmek için de bazı kriterleri üzerilerinde taşımaları gerekir.

Engelli Memur Alımı Yapan Kurumlar

Engelli memur alımı mevzuatta öngörülen oranda ilgili her kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabilmektedir. Yani kurumlar ihtiyaçları yönünde engelli memur ihtiyacı bildirimini Devlet Personel Başkanlığına yaparlar.

Devlet Personel Başkanlığının Engelli Memur Alımındaki Görevi

Devlet Personel Başkanlığının asli görevi engelli memur istihdamında kamu kurum ve kuruluşlarına yardım eden olmak, kurumların mevzuat da belli olan %3 oranındaki engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini denetlemek ve engellileri devlet memurluğuna yerleştirme işleminden sorumludur.

Engellilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Unvanları

Engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında çokca unvanla istihdam edilmektedirler. Bunlardan bazıları şunlardır: avukat, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur, bilgisayar işletmeni, sosyal çalışması, hizmetli, mühendis, programcı, sekreter, muhasebeci, mimar, ebe, fizyoterapist, imam – hatip, kimyager, laborant, istatistikçi, diyetisyen, dağıtıcı..

 

Engelli Memur Olmak İçin Yapılması Gerekenler

 

Bir kamu kurum ve kuruluşunda engelli memur olabilmek için ilk başta 2 senede bir yapılmış olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'na başvurmak ve bu sınava girmek gerekir.

Engelli Memur Kadro Miktarı

Engellilere ayrılacak kadroların tespitinde, ilgili kurum veyahut kuruluşun, taşra teşkilatı dâhil, tüm dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır.

EKPSS'nin Geçerlilik Süresi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının geçerlilik vakti 2 yıldır. Ancak bu süreç içinde yeni sınav yapılmaması halinde sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

EKPSS İçin Başvuru Yeri ve Zamanı

Engellilerin bir kamu kurum ve kuruluşunda engelli memur olabilmeleri için şart olan EKPSS sınavına başvuru koşulları ÖSYM'nin ve Devlet Personel Başkanlığının resmi sitelerinden yayımlanmaktadır. Şurada yayınlanan bilgiler istikametinde başvurular yapılabilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) Başvurmak İçin Gerekli Olan Eğitim Düzeyi

EKPSS'ye başvurular iki biçiminde olur. Bunlardan birincisi ilkokul, ortaokul yahut ilkokul düzeyinde olanlar için kura metodu ile diğer yöntem olan EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) yöntemi ile lise, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılabilir.

Engelli Memur Yaş Sınırı

Engelli memur olma şartlarında engellilerin memur olabilmeleri için 18 yaşını tamamlamış olmaları, bir meslek yahut sanat okulunu bitirenlerin 15 yaşını tamamlamış olmaları ve TMK'nin 12.maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları gerekmekte olup 65 yaşını geçmemiş olmaları gerekir.

EKPSS'ye Başvuru Şartları

Engelli memur olmak için girilmesi gerekli olan EKPSS'ye başvuracak adayların aşağı kısımdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir:
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek ya da sanat okulunu bitirenler minimum 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'inci maddesine göre kazai rüşt kararı almak koşuluyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilmiş askerlik şartını taşımak.
6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veyahut sonrasında; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri açısından engel oranının yüzde kırk yahut üstünde ve çalışabilir halde olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri…ifade eder.” hükmü gereği minimum %40 ve üstünde çalışabilir engelli olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS Sınav Şekilleri

Özürlü sınavları çoktan seçmeli test halinde yapılmaktadır. Bu sınavlarda ek olarak sözlü sınav yapılmaz.

EKPSS konuları

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türkçe,

e) Matematik,

f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler.

Özür grupları itibarıyla, ilkokul veyahut ilkokul (ortaokul) mezunlarına (a) ile (e), lise veyahut lise dengi meslekî ya da teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ile (f) bentlerinde yer bulan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek halde, ek olarak işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veyahut ilkokul (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları için ise yüksek öğrenim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınmak suretiyle sorular hazırlanır.

Devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Bağ-kur yapılandırma dondurma adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum yapabilir, soru sorabilir, bilgi verebilirsiniz...

Etiketler

 

Kategoride Popüler Konular

Son Yorumlar

Sitede Popüler Yazılar